Sopimusehdot

Tärkeää tietoa

Tällä sivulla tarjoamme asiakkaillemme tietoa sopimusehdoistamme.

Tapahtumakalusteet.fi sopimusehdot

Vuokraukseen sovellettavat ehdot
Näitä sopimusehtoja sovelletaan kalustevuokraamo tapahtumakalusteet.fi (jäljempänä ”Myyjä”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Tilaaja”) välillä ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

1. Tarjouksen ja sopimuksen syntyminen
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa ilmoitettuun päivämäärään, ellei toisin ole sovittu. Sopimus vahvistetaan kirjallisena.

2. Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on Myyjän sekä Tilaajan sopima kalusto mikä on Tilaajan tarpeita varten yksilöllisesti räätälöity. Tilaaja ei saa luovuttaa vuokrattavia tuotteita osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

3. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa siitä päivästä, jolloin tuote on ollut noudettavissa, noudetaan tai toimitetaan Tilaajalle erillisen sopimuksen mukaan. Vuokra-aika päättyy sinä päivänä, jolloin kalusto palautuu kokonaisuudessaan Myyjälle. Vuokra-aikaan luetaan nouto- sekä palautuspäivät, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

4. Toimitusehdot
Kalusto luovutetaan Myyjän varastosta Tilaajalle, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Kaluston kuljettaminen tapahtuu Tilaajan vastuulla, ellei kalustoa kuljeteta Myyjän kalustolla erillisen sopimuksen mukaan. Tilaaja hoitaa kuormien purkamisen ja lastaamisen sekä järjestää tarvittavat koneet muualla kuin Myyjän varastolta noudon/palautuksen yhteydessä. Vuokrattavat tuotteet vuokrataan sellaisena ja niiden lisälaitteiden kanssa mitkä on vuokrasopimukseen erikseen merkitty. Tilaaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vuokra-aikana tapahtuneet häviämiset, rikkoutumiset sekä vioittumiset. Myyjä pidättää oikeuden laskuttaa tilauksen mahdollisesti myös etukäteen ja toimittaa tilauksen vasta suoritettua laskua vastaan, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

5. Myyjän ohjeet
Kirjallisella sopimuksella tarkoitetaan ja kirjalliseksi sopimukseksi riittävät esimerkiksi sähköpostit. Tilaajan tulee noudattaa Myyjän kaikkia turvallisuus- sekä muita ohjeita. Vuokrattavat tuotteet tulee pystyttää sekä ankkuroida Myyjän ohjeiden mukaan ja niitä ei saa muuttaa ilman Myyjän kirjallista suostumusta. Ohjeiden vastaisesta tuotteiden kuormituksista/muutoksista/siirroista johtuneista vaurioitumisesta Myyjä ei ole vastuussa.

6. Kaluston palauttaminen
Kalusto palautetaan siinä kunnossa kuin ne ovat olleet vuokrauksen alkaessa: puhdistettuna, pakattuina sekä kuivina. Kalusto palautetaan samaan paikkaan mistä ne on noudettu, ellei erikseen ole kirjallisesti muuta sovittu. Kaluston puhdistamisesta peritään todellisen toteuman mukaan aiheutuneet kulut.

7. Kaluston asentaminen, purkaminen sekä ylläpitäminen
Tilaaja vastaa kaluston asentamisesta sekä purkamisesta ellei asennusta/purkua ole erikseen kirjallisesti sovittu. Myyjä ei vastaa rakenteiden turvallisuudesta mitkä Tilaaja on itse rakentanut tai antanut kolmannen osapuolen asennettavaksi. Mikäli Tilaaja asentaa vuokratut tuotteet on Tilaajan vastuulla huolehtia tarvittavista tuotteiden pystytystodistuksista/asiakirjoista ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
Tilaaja tutustuu kaluston turva- ja käyttöohjeisiin sekä noudattaa niitä. Myyjä antaa tarvittaessa kaluston käytön opastuksen. Tilaaja valvoo luonnonilmiöiden (vesi-, tuuli- ja lumikuorma) aiheuttamia rasituksia kalustolle sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi omalla kustannuksellaan. Tilaajalla ei ole korvausvastuuta kaluston vioittumisesta, mikäli se johtuu Myyjän omasta tuottamuksesta.

8. Hallinnan ja vastuun siirtyminen
Mikäli vuokrattavat tuotteet tilataan asennettuina siirtyvät ne Tilaajan hallintaan loppukatselmuksen jälkeen. Tilaaja vastaa vuokrattavien tuotteiden vaurioitumisesta sekä katoamisesta niin kauan kun tuotteet ovat asennuspaikalla. Tilaaja ei ole vastuussa vaurioista mitkä osoitetaan aiheutuneen myyjän tuottamuksesta. Mikäli asennusta ei ole tilattu siirtyy hallinta sekä vastuu toimitusehtojen mukaisesti Tilaajalle (kohta 5).

9. Vuokran sekä palveluiden hinta
Tilaaja sitoutuu maksamaan vuokraamistaan tuotteista vuokra-ajan hinnan erillisen sopimuksen mukaan. Tilaaja on velvollinen maksamaan myös sopimuksen ulkopuolisista lisätöistä kohdan 6 mukaan mikäli erikseen ei ole tätä kirjallisesti sovittu.

10. Reklamaatiot
Tilaaja on velvollinen tarkistamaan vastaanottamansa tavaroiden määrän, laadun ja kunnon välittömästi, jolloin se on heille luovutettu. Huomautukset tuotteista on ilmoitettava viipymättä Myyjälle. Mahdollinen hyvitys lasketaan siitä hetkestä, kun Myyjä saa tiedon viallisista tai puutteellisista tuotteista. Mikäli Tilaaja ei ilmoita Myyjälle tavaran virheestä viipymättä, Tilaaja menettää oikeuden esittää Myyjälle vaatimuksia virheen takia. Myyjällä on oikeus tarkistaa reklamoitu tuote ja lähtökohtaisesti korjata rikkinäinen tuote tai toimittaa ehjä tuote rikkinäisen tuotteen tilalle. Tilaajalla on oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta, mikäli kyse on olennaisesta virheestä ja Tilaaja on reklamoinut virheestä Myyjälle, joka ei ole oikaissut virhettä kohtuullisessa ajassa. Tilaajan oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksusta koskee kuitenkin vain virheen alaista osaa kauppasummasta toimituksen määrästä riippumatta.
Mikäli tuotteet tilataan asennettuina, tulee Tilaajan huomauttaa asennuksen puutteista/vioista loppukatselmuksen yhteydessä.

11. Tilaajan vastuu
Tilaaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vuokra-aikana tapahtuneet häviämiset, rikkoutumiset sekä vioittumiset. Tilaaja on velvollinen maksamaan laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta vuokrattaviin tuotteisiin kohdistuneet vauriot.
Vuokrattava kalusto palautetaan siinä kunnossa kuin ne ovat olleet vuokrauksen alkaessa: puhdistettuna, pakattuina sekä kuivina.
Tilaaja vastaa itsensä tai kolmannen osapuolen asennuksesta, asennuspaikasta sekä käytöstä aiheutuneista vahingoista sekä kustannuksista, jotka aiheutuvat hänelle tai kolmannelle osapuolelle, täysimääräisesti itse. Myyjä ei ole näistä vastuussa.
Tilaaja valvoo luonnonilmiöiden (vesi-, tuuli- ja lumikuorma) aiheuttamia rasituksia kalustolle sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi omalla kustannuksellaan.

12. Myyjän vastuun rajoitus
Myyjä vastaa vain Tilaajalle syntyneistä välittömistä vahingoista:
– asennusvirhe
– kaluston rikkoutuminen
– kaluston toimituksen viivästyminen tai toimittamatta jättäminen
Tilaajan tulee näyttää aiheutuneen välitön vahinko sekä sen määrä.
Myyjä ei ole vastuussa siitä, että soveltuuko Tilaajan vuokraama tuote Tilaajan aikomaan käyttötarkoitukseen. Myyjä ei ole vastuussa Tilaajalle syntyneistä välillisistä vahingosta tai kolmannelle osapuolelle maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista, mikäli toimitus myöhästyy jostain syystä.
Tilaajan tulee huolehtia poikkeuksellisista luonnonilmiöistä (tuuli, vesi, salama) vuokrauksen aikana ja pyrittävä parhaan mahdollisuutensa mukaan ennaltaehkäisemään syntyvät vahingot.

13. Vakuutukset
Vuokrattavat tuotteet ei ole Myyjän toimesta vakuutettuja. Tilaaja vastaa tarvittavista vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

14. Sopimus rikkomus
Tilaajan laiminlyödessä erääntyneitä vuokria on Myyjällä oikeus ottaa kalusto takaisin haltuunsa kuulematta Tilaajaa. Mikäli Myyjällä on painavia syitä olettaa, että Tilaajan toiminta tai taloudellinen tilanne aiheuttaa laiminlyöntejä vuokranmaksun kanssa on Myyjällä oikeus ottaa kalusto takaisin haltuunsa. Tilaajan rikkoessa tuotteiden palautusvelvollisuutta on Myyjällä oikeus periä kaluston etsintä-/noutokustannukset lyhentämättöminä.

15. Ylivoimainen este
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Myyjä ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Tilaajalle siitä koituvaan etuun, Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Tilaajan sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja voi myös purkaa sopimuksen.

16. Vuokrasopimuksen siirtäminen
Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokrasopimusta tai kalustoa kolmannen osapuolen hallintaan ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

17. Riitatilanteet
Ensisijaisesti riitatilanteet pyritään suorittamaan neuvottelemalla ja löytää molempia osapuolia tyydyttävä lopputulos. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta niin riita tilanteet ratkaistaan Myyjän kotipaikkakunnan Käräjäoikeudessa. Tilaajan vaatiessa Myyjältä perusteetonta korvausta sopimuksen perusteella, on tilaaja vastuussa Myyjälle koituneista kustannuksista täysimääräisesti.

18. Maksuehto
Myyjä sekä Tilaaja sopivat tapauskohtaisesti ennakkomaksusta kirjallisesti.
Viivästyneestä laskusta perimme kuluttajilta korkolain mukaisen viivästyskoron ja yrityksiltä/elinkeinonharjoittajilta 8% viivästyskoron. Myyjällä on oikeus periä myös kohtuulliset perintäkulut.

© Tapahtumakalusteet.fi 2018 N.C.D. Oy logo

Developed and designed by  Artio Oy logo